مقايسه عناصر نانو كود با ديگر كود ها

نانو رسیس | مقايسه عناصر نانو كود با ديگر كود هانانو كود ارگانيك تمامي عناصر غذايي را داراست در حالي كه كود هاي ماكرو،شيميايي تك عنصره بوده(فقط اوره(سفيد))و (ازت(سياه))يا تركيب اين دو مي باشد.و كودهاي ريزمغذي .ميكرو تركيب آهن و مس و منيزيم بوده و چيني مي باشند و به اسم اتريش در بازار موجود است.

مقدار NPK(نیتروژن (ازت)(فسفر)( پتاسیم )نانوکود ارگانیک دوسیب (تولید شرکت فناوری نانو رسیس ) بسته به سفارش مشتری قابل تقویت می باشد. مقدارNPK  مورد نیاز بستگی به نوع گیاه و مقدار آنها در خاک دارد. مقدار آنها در خاک بستگی به چگونگی کود دهی زمین در سال های گذشته دارد که متاسفانه در ایران در طول چند سال گذشته به صورت بی رویه و غیر مهندسی از کودهای شیمیایی غیر آلی استفاده شده است. فقر زمین های زراعی ایران در خصوص مواد آلی و ریز مغزی ها می باشد که با نانوکودارگانیک به طور کامل برآورده می شود.



Facebook    Google    LinkedIn    Twitter

برچسب ها