مزایای استفاده از نانوکود ارگانیک

تولید نـانـوکود ارگـانیک از کودهای طبیعی

معرفی نـانـو کود ارگانیک

استفاده بی رویه از کودهای شیمیایی منجر به عوارض منفی زیست محیطی فراوانی می شود. نانوکودهای ارگانیک که از فرآوری کودهای طبیعی به دست می آیند مشکلات کودهای طبیعی و کودهای ورمی کامپوست را ندارند. زمان تولید آنها بسیار سریعتر از کودهای ورمی کامپوست می باشد و سرعت تجزیه و قابل جذب شدن آنها بسیار بیشتر از کودهای ورمی کامپوست و کودهای طبیعی اما کمتر از کودهای شیمیایی می باشد  بنابراین به موقع در دسترس گیاه قرار گرفته و هدر نمی رود. اثر نانوکودهای آرگانیک بارها به صورت علمی و آماری بر روی محصولات مختلف کشاورزی بررسی شده است و علاوه بر آن، توسط چند کشاورز نمونه نیز به صورت عادی در زمین های زراعی استفاده شده و در تمام آنها نتایج مثبت استفاده از این کودها نشان داده شده است.

مزیت های نـانـوکود ارگـانیک

 1-این نوع نانوکود هیچ نوع افزودنی شیمیایی ندارند بنابراین هیچ نوع عوارض منفی زیست محیطی نخواهند داشت

2-نانوکود ارگانیک به چهار شکل مختلف می تواند استفاده شود. الف) به صورت چال کود در پای درختان و یا داخل خاک گلدان، ب) پاشش این نانوکود بر روی خاک مزرعه قبل از جوانه زدن محصولات، ج) ریختن نانو کود ارگانیک در آب آبیاری غرقابی و د) اسپری کردن مخلوط سوسپانسیونی نانوکود ارگانیک بر روی برگ بوته ها و درختان

3-سرعت تجزیه و قابل جذب شده نانو کود ارگانیک در خاک بیشتر از ورمی کامپوست و کود های طبیعی می باشد ولی مثل کودهای شیمایی خیلی سریع و هدر رو نمی باشد.

4-استفاده از نانوکود ارگانیک علاوه بر افزایش مقدار محصول و افزایش وزن تک میوه، باعث افزایش حداقل دو برابری در کیفیت محصولات (عناصر غذایی محصولات) می شود. طعم و مزه محصولات تغذیه شده با نانو کود ارگانیک بسیار بهتر از محصوات مشابه دیگر می باشد.

5-استفاده از نانوکود ارگانیک باعث افزایش دوره باردهی و مقاومت بوته ها به سرمای هوا می شود.

 

کاربردهای نانوکود ارگانیک نانو رسیس | مزایای استفاده از نانوکود ارگانیک

·        برای کشت سنتی انواع محصولات کشاورزی

·        برای کشت مکانیزه انواع محصولات کشاورزی

·        برای باغات میوه

·        مناسب برای کشت های گلخانه ای

·        مناسب برای کشت هیدروپونیکبرچسب ها

نانو کود ارگانیک