کود چیست؟

کود چیست؟

به هر نوع ماده معدنی ، آلی یا بیولوژیک که دارای عناصر غذایی باشد و سبب بالا بردن حاصلخیزی خاک و افزایش عملکرد کیفی و کمی محصول شود، کود اطلاق شده و در تعریفی دیگر، کود هرگونه مواد طبیعی و یا غیر طبیعی است که عموماً به خاطر مواد مفیدی که درآن وجود دارد، در کشاورزی برای تقویت خاک مزارع استفاده می شود و در واقع شامل کلیه موادی است که جهت تأمین عناصر ضروری و مشخص به منظور رشد گیاه به خاک اضافه می گردد.

کود ها به چند دسته تقسیم می شوند که عبارتند از: کود شیمیایی - کود آلی یا کود ارگانیک - کود بیولوژیک یا کود زیستی