علت استفاده از کود چیست؟

جمعيت جهان كه در آغاز قرن پيش حدود دو ميليارد نفر تخمين زده مي‌‌شد به بيش از شش ميليارد نفر در آغاز سده جديد افزايش يافته و پيش بيني مي‌شود كه تا سال 2020 اين رقم از مرز هشت ميليارد نفر عبور كند، يعني در طول فقط دو دهه ، جمعيتي بالغ بر كل جمعيت جهان در آغاز قرن بيستم به جمع نفوس جهان افزوده خواهد شد. نياز روزافزون اين جمعيت رو به رشد به مواد غذايي سالم و غنی، رشدي جهشي را در کشاورزی تمام ملل ايجاب مي‌نمايد. با توجه به کشت متوالی زمین های زراعی، مواد غذایی خاک کاهش یافته و در صورت عدم استفاده از کود مناسب، خاک های کشاورزی سال به سال ضعیف تر شده و محصولات کشاورزی تولیدی ارزش غذایی خودشان را از دست خواهند داد. برای جلوگیری از این معضل، باید کودهای مناسب و بدون عوارض زیست محیطی تولید شوند. سالهاست که عوارض منفی استفاده از کودهای شیمیایی مشخص شده و در بسیاری از کشورهای توسعه یافته استفاده از این کودها و مصرف محصولات کشاورزی حاصل از آنها رو به کاهش بوده و در بعضی از موارد ممنوع شده است. با کنار گذاشتن کودهای شیمیایی، کودهای طبیعی و ورمی کامپوست گزینه های مطرحی می باشند. تولید ورمی کامپوست نمی تواند در سطح وسیع جوابگوی کامل نیاز خاک های زراعی باشند. کودهای طبیعی نظیر کودهای دامی، طیور و خاک برگ به دلیل سرعت تجزیه بسیار پایین نمی توانند در زمان مصرف نیازهای گیاهان را برآورده سازند. برای تأمین نیاز گیاهان باید کودهای جدیدی تولید شوند که علاوه بر غنی بودن سرعت تجزیه مناسبی داشته و در زمان نیاز بتوانند جذب گیاهان شوند.