مزایای استفاده از نانو کود ارگانیک

1- این نوع نانو کودها هیچ گونه افزودنی شیمیایی ندارند. بنابراین هیچ نوع عوارض منفی زیست محیطی نخواهند داشت.

2- نانو کود ارگانیک به چهار شکل مختلف می ­تواند استفاده شود. الف) به صورت چال کود در پای درختان یا داخل خاک گلدان. ب) پاشش این نوع نانو کود بر روی خاک مزرعه قبل از جوانه زدن محصولات. ج) ریختن نانو کود ارگانیک در آب آبیاری غرقابی. د) اسپری کردن مخلوط سوسپانسیونی نانو کود ارگانیک بر روی برگ بوته­ ها و درختان.

3- سرعت تجزیه و قابل جذب شدن نانو کود ارگانیک در بیشتر از ورمی کامپوست و کودهای طبیعی می ­باشد. ولی مثل کودهای شیمیایی سریع و هدر رو نیستند.

4- استفاده از نانو کود ارگانیک علاوه بر افزایش مقدار محصول و افزایش وزن تک میوه، باعث افزایش حداقل دو برابری در کیفیت محصولات (عناصر غذایی محصولات) می ­شود. طعم و مزه محصولات تغذیه شده با نانو کود ارگانیک بسیار بهتر از محصولات مشابه دیگر می ­باشد.

5- استفاده از نانو کود ارگانیک باعث افزایش دوره باردهی و مقاومت بوته­ ها به سرمای هوا می ­شود.