قبول سفارش تولید نانو مواد

شرکت فناوری نانو رسیس با افتخار اعلام می کند که دارای فناوری تولید انواع نانومواد سرامیکی، فلزی، اکسید فلزی و نانومواد طبیعی می باشد و بسته به سفارش، می تواند مواد زیر را به نانومواد مربوطه در مقیاس کیلوگرم تا چندین تن تبدیل نماید:

1- آهن به نانو ذرات آهن

2- آلومینیوم به نانو ذرات آلومینیم

3- مس به نانوذرات مس

4- نقره به نانوذرات نقره

5- و بسیاری دیگر از فلزات

6- اکسید های آهن به نانوذرات مربوطه

7- انواع کود به نانوکود مربوطه نظیر تبدیل ورمی کامپوست به نانو ورمی کامپوست

8- اکسید نقره به نانوذرات اکسید نقره

9- اکسید روی به نانوذرات اکسید روی

10- اکسید تیتانیم به نانوذرات اکسید تیتانیم

11- خاک رس به نانوذرات رس

12- سیلیس به نانوذرات سیلیس

13- انواع سیمان به نانوسیمان

14- نانو پودر سرب مخصوص باتری سازی  و  دی اکسید سرب

15-و تبدیل هر نوع ماده جامد به نانو ماده آن