استفاده از نانو کود ارگانیک

نانوکــود ارگانیــک بــه چهــارشــکل مختلــف ازجمله بــه صــورت 1-چــال کــود در پــای درختــان و یــا داخــل خــاک گلــدان، 2- پاشــش ایــن نانوکــود بــر روی خــاک مزرعــه قبــل ازجوانــه زدن محصــولات، 3-ریختــن نانــو کــود ارگانیــک در آب آبیــاری غرقابــی و 4- اســپری کــردن مخلــوط سوسپانســیونی نانوکــود ارگانیــک بــر روی بــرگ بوتــه هــا و درختــان استفاده می شود. طعــم و مــزه محصــولات تغذیــه شــده بــا نانــو کــود ارگانیــک بســیار بهتــر از محصــولات مشــابه دیگــراست، همچنین اســتفاده از نانوکــود ارگانیــک باعــث افزایــش دوره باردهــی و مقاومــت بوتــه هــا بــه ســرمای هــوا مــی شــود. نانو کود ارگانیک هیچگونه مواد افزودنی و شیمیایی ندارد و از بابت تاثیرگذاری دو برابر دیگر کودها از طریق برگ درخت و ریشه جذب دارد و از بابت رشد بوته و نهال نیز دو برابر تاثیرگذاری دارد.