فروش و مصرف نانو کود ارگانیک

این کود بر روی درخت گردو ، پسته در کرمان ، ذرت در شهرستان تاکستان ، گل رز و توت فرنگی در هشتگرد و بر روی لوبیا سبز در شهرستان های ابهر و زنجان بکار گرفته شده است و به لحاظ طعم و درشتی میوه ها جواب مثبت گرفته شده است اثــر نانوکودهــای ارگانیــک بارهــا بــه صــورت علمــی و آمــاری بــر روی محصــولات مختلــف کشــاورزی بررســی شــده اســت و بارهــا توســط چنــد کشــاورز نمونــه نیــز بــه صــورت عــادی در زمیــن هــای زراعــی اســتفاده شــده و در تمــام آنهــا نتایــج مثبــت اســتفاده از ایــن کودهــا نشــان داده شــده اســت.. تاثیر این کود بر خوش طعمی میوه و پایان نامه بررسی و همچنین در فهرست ثبت اختراعات قرار گرفته است و ستاد توسعه فناوری نانو نیز برای تجاری سازی این فناوری مجوز صادر کرده است. ایــن نــوع نانوکــود هیــچ نــوع افزودنــی شــیمیایی ندارنــد بنابرایــن هیــچ نــوع عــوارض منفــی زیســت محیطــی نخواهنــد داشــت. تولید این کود کاری جدید و نو است که برای اولین بار انجام شده است و تا کنون مشابه خارجی نداشته است، این فناوری به صورت پودر وهمچنین به صورت مایع با استفاده از دستگاه سم پاش استفاده می شود.